Ideja themelore e KEERC është të promovojë një ekonomi të qëndrueshme dhe ekologjikisht elastike dhe të forcojë përkushtimin për ruajtjen e natyrës. Kjo përfshine edukimin e studentëve dhe studiuesve rreth ndërvarësive ekologjike, si dhe përmirësimin e kërkimit ekologjik si një shkencë që mbështetë politikat. Qendra do të mirëpresë kurse, do të shërbejë si bazë për ekskursionet e studentëve dhe do të ketë një laborator të pajisur mirë për kërkime ekologjike.

Për më tepër, KEERC strehon një ekspozitë publike të historisë së natyrës që tregon thesaret natyrore të Kosovës. Ai mirëpret edukatorët, studiuesit dhe OJQ-të për trajnim dhe ofron strehim të përkohshëm për ekologët vendas dhe ndërkombëtarë. Bashkëpunëtorë janë Universiteti i Prishtinës, Prizrenit, Konstanzes etj.

Çfarë do të arrihet me këtë qendër?

Your trusted source for breaking news and expert analysis

Qendra do të jetë një vend për ofrimin e kurseve (për shembull, kurset hyrëse) dhe një pikënisje për ekskursione me studentë dhe nxënës. Do të ketë një hapësirë për kurse/laborator me pajisje optike dhe mjete të tjera për kërkime ekologjike. Ai do të shërbejë gjithashtu si një mundesi edhe për rojet e parkut

Përveç kësaj, do të zhvillohet një ekspozitë publike e natyrës (ekzemplarë të përgatitur të shpendëve dhe gjitarëve, fosile dhe skelete, materiale te konzervuara ne alkool, kuti insektesh, barishte, gjurmë kafshësh, shkëmbinj lokalë dhe minerale). Këto u ofrojnë grupeve të regjistruara (me aranzhime paraprake) dhe vizitorëve spontanë një pasqyrë fillestare të thesareve natyrore të Kosovës dhe u shërbejnë turistëve si qendër vizitorësh për parkun qe gjendet aty pranë.

Kush do të jetë aktiv në KEERC?

Për më tepër, KEERC do të jetë i disponueshëm për përdorim nga lligjerues universitarë, mësues të shkollave, studiues të specializuar, mbikëqyrës të parqeve dhe bashkëpunëtorë të OJQ-ve të fokusuara në mjedis për qëllime të edukimit të mëtejshëm. Për më tepër, KEERC do t'u ofrojë ekologëve vendas dhe ndërkombëtarë një vendbanim të përkohshëm.

Për të siguruar funksionimin e qendrës do të punësohet një biolog. Ai ose ajo do të jetë përgjegjës për mbledhjen, ofrimin e udhëzimeve dhe kurseve, mirëmbajtjen e hapësirës ne fjale. Për më tepër, një menaxher i objektit do të punësohet për të adresuar nevojat teknike si dhe një kujdestar.

A ka aktualisht një ndërtesë ekzistuese gati?

Yes! To accommodate KEERC, the municipality of Junik has provided the building of a former commune in the direction of Deçan, which will serve as the center.

Who will be the project partners?

KEERC will be jointly used by lecturers from the University of Prishtina, Peja, Prizren, Gjakova, and Konstanz (Germany), as well as students from local schools, the Environmental Responsibility Action Group (ERA) in Peja, and supervisors of natural parks. Other project partners also include the municipality of Junik, the National Museum in Prishtina, the Ministry of Environment and Spatial Planning with natural park management, and the Kosovo Environmental Protection Agency (KEPA).

How is KEERC financed and organized?

The funding (for renovation/personal equipment payments/incidental expenses) has not yet been determined but will undoubtedly come from various sources. Requests will be directed to ministries, state institutions, various organizations both within and outside the country, and private donors.

The organizational work of the center will be undertaken by the newly established KEERC Association, which collaborates with specialized biology fields at the University of Prishtina and Konstanz, as well as with KEPA.