Në kuadër të angazhimeve të saj, KEERC bashkëpunon me institucionet shkencore:

 • Universiteti i Konstanzes
 • Universiteti i Prishtines
 • Universiteti i Pejes
 • Universiteti i Prizrenit
 • Universiteti i Gjakoves, etj.

si dhe me nxënës nga shkollat lokale (publike dhe private)

 

Partnerët e tjerë të projektit janë:

 • Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure (MESPI)
  • Kosovo Environmental Protection Agency (KEPA)
  • Directorate of National parks management,
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)
 • Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit
  • Muzeu Kombetar
 • Komunat
 • Sektori i OJQve
  • Eco Z
  • Connection Natural Values with People (CNVP)
  • Shoqata Ornitologjike Kosovare - KOS
  • ERA Group etc.