Qendra Kosovare për Edukim dhe Hulumtm Mjedisor është themeluar në vitin 2016 me misionin e saj që të avansojë rëndësinë e hulumtimit të biodiversitetit dhe edukimit mjedisor në Kosovë.

Qendra posedon një databazë të dhënash mbi biodiversitetin e Kosovës, me një koleksion të veçantë shkencorë të kafsheve dhe bimëve të egra në Kosovë te balsamuara dhe konzervuara, me mjedise të paisuara me mjete të duhura laboratorike qe mund te perdoren per qellime hulumtuese.

KEERC synon të zhvilloj aktivitetet e saj në bashkëpunim me:

 • Universitetet dhe shkollat publike dhe ato private
 • Autoritetet qendrore dhe ato locale / Muzetë / Administratat e Parqeve Kombëtare
 • OJQ-të
 • Ekspertët etj.

 

Qëllimi dhe Objektivat e Projektit të KEERC-it

KEERC nga Gushti i vitit 2023 është duke implementuar projektin dy vjeçarë të përkrahur nga Agjencia Federale per Mjedisin e Gjermanise permes Universitetit te Konstanzës, i cili është i dizajnuar që të kontribuoj në përmirësimin e gjendjes mjedisore në Kosovë duke plotësuar objektivat specifike:

 1. Hartimin e nje studimi te fizibilitetit per themelimit të KEERC-si qendër e qëndrueshme dhe shumë funksionale
 2. Rrjetëzimin dhe krijimin e bashkëpunimeve me aktër të ndryshëm
 3. Praktika shembullore = implementimi i trajnimeve në praktikë
 4. Inicimin e jetëgjatësisë së qendres KEERC

 

Projekti ka të përfshira një sërë aktivitetesh por me të rëndësishmet janë:

 1. Trajnime për nxënës, mësues dhe profesor lidhur me peizazhet, habitatet, komunitetet dhe llojet e organizmave.
 2. Organizimi i programeve për identifikimin e bimëve dhe kafshëve, studime ekologjike në terren, kurse speciale morfologjiko-sistematike dhe kurse për teknikat e përgatitjes dhe kujdesin për grumbullimin e llojeve bimore dhe shtazore.
 3. Përgatitja e ekspozitave dhe dokumentimi për llojet bimore dhe shtazore në Kosovë
 4. Mbledhja e të dhënave për shtazët, bimët dhe kërpudhat në Kosovë (regjistri i llojeve), të cilat mund të përdoren për krijimin ose rishikimin e Listave të Kuqe
 5. Krijimi i koleksioneve profesionale shkencore dhe didaktime me shtazët dhe bimët e grumbulluara
 6. Funksionalizimi i një laboratori për analiza bazike të cilësisë së ujit dhe tokës
 7. Hapësirat e KEERC-it të janë të qasshmë për diskutime, konferenca dhe takime për të gjeneruar sinergji në mes studentëve, hulumtuesëve dhe palëve të tjera të interest për sektorin e natyrës dhe për mbrojtjen e mjedisit

Two year project supported by:

              

 

In cooperation with: